Cultuur

Toegankelijkheid en participatie zijn de sleutelwoorden voor het provinciale cultuurbeleid. Dat beleid is erop gericht om zowel mensen te stimuleren om meer vormen van cultuur te ontdekken, als het bevorderen van de aanwezigheid van en de aandacht voor cultuur de dagelijkse leefomgeving van onze inwoners. Cultuurparticipatie hangt nooit in het ijle. Ook  drempelverlagende lokale initiatieven krijgen de steun van de provincie.  Het impliceert altijd deelname aan het gemeenschapsleven in een of andere vorm. En elke deelname aan het gemeenschapsleven kan beschouwd worden als cultuur. De Interne Staatshervorming heeft gevolgen voor het beleidsdomein cultuur. Maar dit proces vormt ook een gelegenheid om het provinciale cultuurbeleid meer dan voordien te focussen.

 

Een tweede rode draad doorheen het provinciale cultuurbeleid is de gebiedsgerichte aanpak. We willen de bestaande samenwerkingsverbanden op vlak van cultuurbeleid, maar ook van cultuureducatie en –communicatie verder uitbouwen en nieuwe opzetten, zowel van gemeenten als van andere actoren op het culturele veld.

 

Het intensiveren van deze samenwerkingen, moet er ook toe leiden dat lokale good practices ter bevordering van cultuurparticipatie vanuit gemeenten of andere lokale initiatiefnemers op provinciaal niveau getild worden. Hetzij door de schaal te vergroten, hetzij door het als format aan te bieden aan lokale initiatiefnemers in andere gemeenten.

 

Wat erfgoed betreft, zal de provincie haar rol als regisseur van het depotbeleid verder opnemen.  Het behoud van erfgoed moet altijd hand in hand gaan met de ontsluiting ervan, waarvoor het zoeken naar nieuwe creatieve vormen van ontsluiting prioriteit krijgt.

 

Wat het onderhoud van waardevolle gebouwen betreft, zal de overdracht  van vzw Monumentenwacht naar de provincie samen bekeken worden met het beleid op vlak van  monumentenzorg en onderhoudspremies, om zo tot een consistent provinciaal beleid komen.

 

Het beleid naar sociaal-culturele organisaties en amateurkunsten zal zich ook richten op het bevorderen van regionale samenwerking.

 

Naast ondersteuning willen we ook een beperkt eigen aanbod van culturele initiatieven doen, met een focus op genres die in marktcontext moeilijk aan bod komen. Dit eigen aanbod is een kans om zowel het cultureel aanbod te versterken als aan doelgroepenwerking te doen, zodat zoveel mogelijk mensen aan hun trekken komen.

 

De mooie kunstcollectie van de provincie willen we niet zonder meer bewaren in een kluis. We willen deze collectie zichtbaar maken voor onze inwoners, door hiervoor samen te werken met de gemeenten.

 

We geloven in het provinciale bibliotheekbeleid. Het Provinciaal Bibliotheeksysteem moet uitgebreid worden naar nog meer gemeenten. Door middel van sterke ondersteuning van de Vlaams-Brabantse bibliotheken moeten deze voor al onze inwoners dè poort naar informatie worden, ook digitaal.

 

Tweets

Laatste foto's